Όλες οι κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες της διεύθυνσης και των μελετητών της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΛΑΝΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ. Η ποιότητα των κατασκευών θα συνάδει με τα ψηλά πρότυπα που έθεσαν από κοινού η εταιρεία και οι μελετητές του έργου, που είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

Ηλεκτρολογικές Πρόνοιες

Πρόνοιες Κλιματιστικών Μονάδων (Air Conditioning Units), (συμπεριλαμβάνει τις Καλωδιώσεις)